GEZKIK ZUZENDUTAKO PROIEKTUAK

Ekonomia sozial eta solidarioa eta berrikuntza soziala

Euskal autonomia erkidegoko gizarte-ekonomiari buruzko kontakizuna

Lan honetan Euskadin Gizarte Ekonomia osatzen duten familia desberdinen errealitatea aztertzen da: Kooperatibak, Lan-Sozietateak, Enplegu-Zentro Bereziak, Laneratzeko enpresak, Arrantzaleen Kofradiak, Eraldaketarako Nekatzaritza-Sozietateak, Mutualitateak, Elkarteak, eta Fundazioak. Gainera, Euskadiko Gizarte Ekonomiaren azterketa dago, eta Ekonomia Solidarioari erreferentzia.

Familia bakoitzean, bere egitura juridiko propioa aztertzeaz gain, datu sozioekonomiko eguneratuak eman, erakundearen egitura azaldu, bere ezaugarri nagusiak azpimarratu, eta Gizarte Ekonomiaren familia bezala dituen erronkak mahaigaineratu dira.

Lan honek Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailaren dirulaguntza eduki du. Hiru euskal unibertsitateen artean egindako lana da: Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, eta Mondragon Unibertsitatea. Euskadiko Gizarte Ekonomiaren sektoreko entitate ordezkari guztien laguntza eduki du baita ere.

Gezki
Gizarte ekonomiaren sustapenerako politika publikoak

Tokian tokikotik ekonomia sozialeko esperientziak sustatuz. Praktika egokien azterketa

Lan honen bidez, Gizarte Ekonomia sustatzeko politika publikoek maila lokalean eragiteko dituzten aukerak aztertu nahi dira. Zehatzago esanda, azken helburua da datu-base sistematizatu bat sortzea, Tokiko Garapen Agentzien ekintza tokiko garapenean gizarte ekonomia sustatzeko formuletara bideratzen laguntzeko.
Horrela,Tokiko Garapen Agentzietatik Gizarte Ekonomiako esperientziak sustatzeko identifikatu diren Praktika Onen azterketari esker, orientazio-gida bat eskaini nahi da, gainerako Tokiko Garapen Agentziek, adierazitako esperientzien eskalagarritasuna eta errepikagarritasuna ahalbidetzeko.

Gezki
Ekonomia sozial eta solidarioa eta berrikuntza soziala

Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2006ko abenduaren 13an onartu zuen desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioa. Konbentzio hau gizarte inklusibo baten aldeko apustua izan zen, des-gaitasunari giza eskubideen ikuspegitik eta eredu sozialetik heltzen diona. Ituna funtsezko bi helbururekin jaio zen: lehena, bereizkeriaren aurkako eta inklusio osoaren aldeko borroka; eta bigarrena, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aitorpena. Txostenaren helburua EHLABEko erakundeek darabilten “Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua” Konbentzio horren testuinguruan kokatzea da.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Langileek enpresen kapitalean parte hartzea

Orain aurkezten den proiektu hau aurreko urteetan GEZKIn pertsonek enpresen kudeaketan, emaitzetan eta kapitalean duten parte hartzeari buruz garatu diren bi proiekturen jarraipena da. Lehenegoak parte hartzea orokorrean landu zuen, bigarrenak langileen parte hartzea enpresen emaitzetan garatuz. Egungo lanak kapitalean parte hartzeko programa baten ezarpen praktikorako gida bat proposatzen du. Kapitalaren (zentzu hertsian edo zabalean) titulartasuna langileekin partekatzen duten orotatiko enpresetan gertatzen den parte hartzea hartu da oinarri azterketa honetan, enpresen forma juridikoa edozein izanik ere. Kasu hauetan langileek ez dute enpresa sortzen, eta ez dute enpresaren kontrola (kooperatibetan edo lan sozietateetan gertatzen den moduan), baina lan egiten duten enpresaren jabetza partekatzen dute eta, jabetzarekin batera, emaitzak eta kudeaketa. Erakunde publiko ezberdinek bultzatutako eredua da, onuragarria inplikatuta dauden alde guztientzat, enpresari eta langile, baita partaidetzako enpresak kokatzen diren lurraldearentzat ere.

Gezki
Gizarte ekonomiako erakundeen gobernantza eta zuzenbidea

Cooperativas de Enseñanza: un modelo singular basado en el compromiso de la comunidad educativa

2018-2019

El informe tiene como objetivo destacar las características específicas de las cooperativas de enseñanza que actúan en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, y se encuentran asociadas a Erkide-Irakaskuntza.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Parte hartzea emaitzen banaketan

2018

Azken hamarkada honetan jasandako krisi bortitzak bi ondorio zorrotz utzi dizkigu bai Estatuan eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan ere. Langabezia tasa oraindik oso altu bat eta lan balditza okerragoak, askotan prekarioak. Bretxa soziala izugarri ireki da Estatuan eta gure artean ere joera desberdintasunaren azkundearena izan da.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

GENEROA PARTAIDETZAREN ERDIGUNEAN. Emakume langileen partaidetzaren azterketa aurreraturako tresna

2018

Proiektuaren helburu nagusia, empresako erabaki guneetan, irabazietan eta jabetzan, emakumeek duten parte hartzea aztertzeko balio dezakeen tresna eskaintzea da. Kolektibo honek Gipuzkoako lurralde historikoan kokatutako empresetan duen parte hartzea genero ikuspegitik aztertzea dakarrenez, tresna berritzailea da honako proiektu hau.

Gezki
Gizarte ekonomiaren sustapenerako politika publikoak

Informe jurídico sobre participación de Konfekoop en Lanbide

2017

El presente informe, elaborado conjuntamente por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Mondragon Unibertsitatea, y la Universidad de Deusto, viene motivado por la sistemática respuesta negativa que Konfekoop ha recibido del Gobierno Vasco cuando ha reclamado su presencia en el Consejo de Administración de Lanbide.

El informe gira en torno a la participación institucional en Lanbide, reflejada en la composición de su Consejo de Administración.

Dicho Consejo está integrado por 15 miembros, y muestra carácter tripartito y paritario. Así, hay 5 miembros en representación del Gobierno Vasco; otros 5 en representación de los sindicatos más representativos de Euskadi; y 5 en representación de las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas de Euskadi.

De esta manera, podemos centrar el objeto del debate jurídico en torno a la eventual condición de Konfekoop de organización empresarial de carácter intersectorial más representativa de Euskadi. En función de ello, se despejará la duda sobre su participación en el mencionado Consejo de Administración de Lanbide.

La cuestión ha sido objeto de debate jurídico, que se ha plasmado en diversos documentos. Hemos tenido en cuenta los siguientes:

  • Consideraciones  acerca  del  informe  del  Consejo  de  Relaciones  laborales  sobre “participación institucional y política de empleo”
  • Informe sobre la no inclusión del Movimiento Cooperativo Vasco en el Consejo de Administración de Lanbide.
  • Informe Jurídico sobre la regulación de la representación de la parte empleados en el Consejo de Administración de Lanbide de 23 de junio de 2010.
  • Recurso Ordinario 564/11-2 presentado por Konfekoop el 11 de mayo de 2011.

Teniendo en cuenta dichos documentos, en el contexto del ordenamiento jurídico general, señaladamente en materia de derecho del empleo, hemos elaborado el presente documento, cuyo objeto consiste en analizar si Konfekoop tiene derecho, o no, a participar en el Consejo de Administración de Lanbide.

Queremos subrayar que el presente informe se elabora desde una perspectiva estrictamente jurídica, sin entrar en consideraciones metajurídicas, del ámbito de la oportunidad política.

 

Gezki
Ekonomia sozial eta solidarioa eta berrikuntza soziala

Unibertsitateko Gizarte Inkubagailua Sortzen

2017

Lurralde, ingurugiro eta gizarte inpaktu indartsua duten ekimenak bultzatu eta lagunduko dituen inkubagailu bat diseinatzeko proiektua da jarraian aurkezten duguna. Inkubagailuak, bi eskaintza nagusi egingo ditu: pertsona ekintzaileei zuzenduriko formazio teoriko eta praktikoa batetik, eta gizarte ekintzailetza egitasmoen laguntzarako lanabesak eskainiko dituen hazitegia, bestetik.

Gezki
Gizarte ekonomiako erakundeen gobernantza eta zuzenbidea

Investigación acerca de una posible modificación de la Ley Vasca de Cooperativas Entidad financiadora: Gobierno Vasco

2014

El trabajo consiste en una propuesta de modificación de la vigente Ley 4/1993, de 24 de junio de Cooperativas de Euskadi, elaborada por las tres Universidades del País Vasco como Proyecto de Investigación: UPV/EHU, Universidad de Deusto, y Mondragon Unibertsitatea.

 

El objeto de esta propuesta no es otro sino el de dar respuesta a las actuales demandas del marco jurídico regulador del cooperativismo vasco, introduciendo los avances e instrumentos jurídicos más recientes.

Gezki
Ekonomia sozial eta solidarioa eta berrikuntza soziala

Economía social y solidaria en el ámbito de los cuidados en Gipuzkoa.

2015

Este estudio ha sido impulsado por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha sido realizado por Gezki, Instituto de Derecho Cooperativo y
Economía Social de la Universidad del País Vasco. El proyecto tiene como objetivo analizar, identificar y establecer las bases para el impulso y la posible puesta en marcha de iniciativas de Economía Social y Solidaria en el ámbito de los cuidados en Gipuzkoa.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Community II: Panel de indicadores de participación.

2016

Tresna honen xedea da Gipuzkoako enpresen premiei erantzutea (ez bakarrik kooperatibei, lehen ere Institutuak egin duen bezala), une eta estamentu desberdinetan pertsonen partaidetza neurtzeko. Alde horretatik, tresna hau I+G+B ere bada.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Community: un modelo de participación de personas y de compromiso generador de valor social en la comunidad.

2015

Community es un proyecto que tiene como finalidad impulsar organizaciones democráticas y participativas, con presencia y arraigo en la comunidad, generadoras de economía social desde modelos de empresa social.

El modelo Community, pretende conformarse en una referencia contrastada en el territorio, en cuanto al fomento de la participación en organizaciones formadas por personas y en cuanto a la transparencia en la gestión y al desarrollo de dinámicas eficientes en el abordaje de las prácticas y conflictos propios del desempeño laboral a través del empoderamiento y de la autogestión colectiva y comprometida con la comunidad en tres ámbitos:

  • la generación de empleo sostenible y de calidad,
  • el desarrollo de compromiso social y su impacto social,
  • la creación de vínculos con los agentes de la comunidad.
Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

LANZITUZ, Lan Sozietateak Sortuz

2015-2019

LANZITUZ LAN SOZIETATEAK SORTUZ es un programa co-financiado por el Fondo Social Europeo, que tiene como objetivo favorecer la inserción laboral o la reincorporación al mercado de trabajo de personas desempleadas, ayudándolas a crear sus propios puestos de trabajo bajo la fórmula de la sociedad Laboral y la sociedad participada por las personas trabajadoras.

Para conseguir este objetivo, el programa LANZITUZ incluye diferentes tipos de actuaciones (formación, elaboración del plan de empresa...) cuyo centro y razón de ser son las personas desempleadas, especialmente las pertenecientes a colectivos con más dificultades de inserción laboral.

La sociedad laboral es un modelo de empresa en el que las propias personas trabajadoras deben tener la mayoría del capital social y por tanto la capacidad gestión y decisión.

Las entidades participantes en Lanzituz son:

·         ASLE (Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi)

·         Cámara de Gipuzkoa

·         Comisiones Obreras

·         Iraurgi Lantzen (Agencia de Desarrollo de la Comarca del Urola Medio)

·         GEZKI

Gezki

GEZKIK KOLABORATUTAKO PROIEKTUAK

Gizarte ekonomiako erakundeen gobernantza eta zuzenbidea

Análisis de la aplicación en las cooperativas de la normativa para el fomento del empleo y protección por desempleo.

   En el ámbito de las cooperativas, el empleo recae sobre tres categorías de personas: socias y socios trabajadores (en las cooperativas de trabajo asociado); personas socias de trabajo (en las cooperativas que no sean de trabajo asociado); y personas asalariadas contratadas por las cooperativas en régimen de derecho laboral.           

    El presente estudio se dedica a analizar concisamente la normativa pública sobre el empleo en las cooperativas, sin entrar a estudiar la normativa privada reflejada en los estatutos de las empresas cooperativas.

   Se analizarán las previsiones legales sobre a las posibilidades de combinar personas socias y asalariadas, y en qué proporción. También se estudiará el régimen del empleo cooperativo en lo que respecta a la estabilidad en el empleo, en torno a personas socias con relación societaria indefinida o temporal, y asalariadas y asalariados fijos o temporales.

       

Gezki

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki